kf kommuneskog logo 2 stor2

Resultat trekking elgjakt 2012 innenbygds.

Trekkingen ble foretatt på Glommenbygget 21 mai kl 17.00. Det møtte opp ca 35 jegere for å overvære trekkingen. Som kontrollører oppnevnte jegerne Øyvind Berget og Audun Strand.

Det var to felt det ikke var søkere til, disse ble fordelt med ekstra trekking blant de som ikke hadde blitt trukket ut tidligere. De som er trukket ut tilskrives og må skriftlig bekrefte om de ønsker jakt eller ikke. Slik ble resultatet:

 

 

FELT NR.

JAKTFELTETS NAVN

STED

ANTATT

KVOTE

JAKTLAG

RES 1

RES 2

12

BJØRNDALSÅSEN

ATNDALEN

6

Øystein Toften

Holen

Nybakk

13

FOSSLIA

ATNDALEN

6

Kjell P Graaberget

Strandli

Nybakk

14

GRÅSJØEN NORD

ATNDALEN

6

Per Strandli

1

SÆTRE

STRAND

5

Jens G Voldmo

Strandvik

Hjelle

2

NEDRE LØVENGLIA

OPPHUS

4

Per Fredrik Hjelle

Bredesen

Strandvik

3

ØVRE LØVENGLIA

OPPHUS

4

Erling Løkken

Bredesen

Nybakk

6

KJELDSKARET

TRØNNES

4

Svein Holen

Karlsen

Brænd

7

DJUPDALSLIA

TRØNNES

4

Audun Strand

Darell

8

KLARBEKKLIA

TRØNNES

4

Dortin Strandvik

Bredesen

Nybakk

9

FRILANDSLIA

TRØNNES

4

Per Finn Karlsen

Darell

Berget

10

TRYTJERNVOLA

TRØNNES

4

Øyvind Berget

Pedersen

11

TANGEN

ATNDALEN

4

Marianne Brænd

Darell

Bredesen

4

SVARTÅSEN

WESTGÅRD

3

Maths Austeng

5

SKARVMYRA

TRØNNES

2

Simen Pedersen

UTLEIE ELGJAKTFELT.

 
KF Stor-Elvdal kommuneskoger har 14 faste elgjaktfelt som leies ut for 4 år om gangen for årene 2012 -2015. Innenbygds har fortrinnsrett, men det leies også ut jaktfelt til utenbygds hvis det ikke er interesse fra innenbygds boende.  Utleien annonseres i lokalavisene samt våre hjemmesider.

Gå videre for å lese annonsen:

Les mer: Utleie elgjaktfelt 2012

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Kapittel 7. Bruk av hund under jakt og felling

0 Overskriften endret ved forskrift 14 mars 2006 nr. 304 (i kraft 1 april 2006).

§ 22. Løs, på drevet halsende hund

       Bruk av løs, på drevet halsende hund er tillatt brukt under jakt på følgende viltarter: hjort, rådyr, gaupe, rødrev og hare, eller felling av gaupe. Boghøyde til løs, på drevet halsende hund som brukes under jakt på hjort og rådyr må ikke overstige 41 cm.

       Bruk av løs, på drevet halsende hund under jakt på gaupe og rødrev, eller felling av gaupe er ikke tillatt i ordinær båndtvangstid. Under jakt på rådyr er bruk av løs, på drevet halsende hund tillatt fra og med 25. september og inntil jakttidens slutt.

0 Endret ved forskrift 14 mars 2006 nr. 304 (i kraft 1 april 2006).

§ 23. Krav om godkjent ettersøkshund

       Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Fører og hund skal ha bestått praktisk prøve i henhold til instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund fastsatt av direktoratet.

       Dersom slik hund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennom skriftlig avtale være sikret tilgang innenfor et rimelig tidsrom etter påskyting. Kommunen kan kreve at jeger dokumenterer tilgang til godkjent ettersøkshund.

§ 24. Arrangør av prøven

       Prøven for godkjenning av ettersøkshund skal gjennomføres i regi av arrangør godkjent av direktoratet. Prøvearrangementet skal være åpent for enhver.

§ 25. ID-merking, godkjenning og registrering av ettersøkshund

       Ettersøkshunder skal før de prøves og godkjennes være ID-merket.

       Vitnemål for godkjent prøve utstedes av dommer når prøven er avlagt og bestått i tråd med denne forskriften og instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund.

       Fører og hund er godkjent når ekvipasjen er registrert i Ettersøkshundregisteret til Norsk Kennel Klub.

§ 26. Unntak for bruk av ettersøkshund på eget jaktfelt og i tilstøtende nabojaktfelt

       Jeger eller jaktlag som har lavbeint, drivende hund av rasene dachshund, basset, drever og beagle kan få hunden godkjent som ettersøkshund på hjort og rådyr på eget jaktfelt og etter skriftlig avtale i tilstøtende nabojaktfelt.

       Jeger eller jaktlag som har hund av rasene som tilhører Norske Elghundklubbers Forbund kan få hunden godkjent som ettersøkshund på elg og hjort til bruk i eget jaktfelt, og etter skriftlig avtale i tilstøtende nabojaktfelt.

       Jeger eller jaktlag som har hund av rasene bayersk viltsporhund, hannoveransk viltsporhund og alpin dachsbracke som tilhører Schweisshundrasene kan få hunden godkjent som ettersøkshund på elg, hjort og rådyr til bruk i eget jaktfelt, og etter skriftlig avtale i tilstøtende nabojaktfelt.

       Vilkåret for slik bruk er at hund etter 1. og 2. ledd er jaktpremiert etter jaktprøveregler fastsatt av Norsk Kennel Klub og godkjent av direktoratet, og at hund som tilhører Schweisshundrasene har bestått bruksprøven til Norsk Schweisshund Klubb. For lavbente drivende hunder må prøven være avlagt med hjort eller rådyr som drevdyr, og hunden må i tillegg ha bestått fersksporprøve etter instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund.

0

Endret ved forskrift 1 sep 2005 nr. 960.

Databasen sist oppdatert 24. apr 2012

Hele lovteksten kan hentes ned fra Norsk Lovdata: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20020322-0313.html

Vedtatte priser for utleie av elgjakt til innenbygds 2012 – KF Stor-Elvdal kommuneskoger

For utleieperioden 2012 – 2015 skal det benyttes slik grunnavgift på elg ved utleie til innenbygds:

 

Total gr.avg.

Inkl mva. kr

BRINGE/ STOR OG LITEN

5800,00

ENSLIG KOLLE

4800,00

KALV

3600,00

PR KG

differensiert

Grunnavgift inkl. mva innbetales på forhånd og refunderes ikke. Alle avgifter for de dyr som ikke felles innkreves etter jakta slutt. Fellingsavgift innkreves kun for felte dyr

Jaktlagene betaler differensiert pris mellom kr. 69 (+ indeksreg) til kr 89 (+ indeksreg) pr kg,- i hht tabell for felt elg, inkludert mva, veieavgift og felling -oppsynsavgift, etter veiing. Små elgkalver betales slik de totalt ikke skal koste mer enn kr. 69 (+ indeksreg) pr kg. Ved feilskyting betales det etter vekt pr kg i hht Stor-Elvdal grunneierforenings vektklasser for hver dyregruppe.

Grunnavgift og pris pr kg indeksreguleres hvert år med SSB’s konsumprisindeks første gang i mai 2013. Prissystemet gjelder for kommende utleieperiode, år 2012 - 2015.

Med utgangspunkt i tabellen fra 2004, pålagt ca 10 %, benyttes i 2012 følgende basis tabell for differensiert pris i kroner pr kg elg, inkl. mva. veieavgift og felling/oppsynsavgift.

 

Vektklasse kg

Bringe

Kolle

Ungdyr

Kalv

40-49

69

50-59

71

60-69

74

70-79

76

80-89

78

90-99

69

80

100-109

69

69

71

110-119

71

71

73

120-129

71

71

74

130-139

72

72

75

140-149

72

72

76

150-159

74

74

77

160-169

74

74

78

170-179

75

76

79

180-189

76

78

80

190-199

77

80

200-209

78

82

210-219

79

85

220-229

80

87

230-239

81

89

240-249

82

250-259

84

260-269

85

270-279

86

280-289

87

290-299

88

300-309

89

K.F. STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER

OVERSIKT ELGJAKTFELT.

Plassering av de forskjellige jaktfelt fremgår av oversiktskart som henger på Glommenbygget på Koppang. Detaljkart for de forskjellige jaktfeltene fås etter at jaktlagene er trekt ut.

Nedenfor er det satt opp en oversikt som viser jaktfeltenes navn og antatt kvote. Det tas forbehold om kvoten da denne ikke er endelig kjent, og dermed ikke fordelt på de forskjellige jaktfelt. Kvoten kan ednre seg i løpet av perioden.


JAKTFELT 2012 –2015.

alt