kf kommuneskog logo 2 stor2

 

K.F. STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER

OVERSIKT ELGJAKTFELT 2016-2019

Plassering av de forskjellige jaktfelt fremgår av oversiktskart som henger på Glommenbygget på Koppang. Detaljkart for de forskjellige jaktfeltene fås etter at jaktlagene er trekt ut.

Nedenfor er det satt opp en oversikt som viser jaktfeltenes navn og antatt kvote. Det tas forbehold om kvoten da denne ikke er endelig kjent, og dermed ikke fordelt på de forskjellige jaktfelt. Kvoten kan endre seg i løpet av perioden.

JAKTFELT 2016 –2019.

FELT NR JAKFTELTETS NAVN STED ANTATT KVOTE
1 SÆTRE STEINVIK – VEST 2-4
2 NEDRE LØVENGLIA OPPHUS- VEST 2-4
3 ØVRE LØVENGLIA OPPHUS –VEST 2-4
4 SVARTÅSEN TRYLIA 2-4
5 SKARVMYRA TRØNNES 2-4
6 KJELDSKARET BJØRÅKJØLEN 2-4
7 DJUPDALSLIA TRØNNES 2-4
8 KLARBEKKLIA TRØNNES 2-4
9 FRILANDSLIA BJØRÅNES – VEST 2-4
10 TRYTJERNVOLA VINJEVEIEN 2-4
11 TANGEN ATNDALEN 2-4
12 BJØRNDALSÅSEN ATNDALEN 2-4
13 FOSSLIA ATNDALEN 2-4
14 GRÅSJØEN NORD ATNDALEN 2-4

KOIEUTLEIE.

Kommuneskogen har flere koier som ligger på elgjaktfeltene. Det er ønskelig at elgjaktlag leier koie på åremål, i stedet for at koiene skal leies ut til andre. (se vår hjemmeside under koier for plassering av koiene)

Leie av koie i elgjaktperioden vil for jaktsesongen (25. september og ut elgjakten) koste

kr 3-5.000, avhengig av standard og beliggenhet.

Åremålsleie koster mellom kr. 8.000 og kr. 10.000 pr. år, avhengig av standard og utstyr som finnes i koia. De lag som får leie elgjaktfelt får tilbud om å leie koie på åremål på de felt hvor dette er aktuelt. Hvis jaktlaget ikke ønsker å leie i det hele tatt, vil koia bli forsøkt leid ut på åremål til andre brukere.

DISSE JAKTFELT HAR KOIE:

FELT NR. JAKTFELTETS NAVN KOIE BILVEI FRAM
(Barmark)
1 SÆTRE GRAVENGKOIA JA
2 NEDRE LØVENGLIA    
3 ØVRE LØVENGLIA SLÅTTBUA JA
4 SVARTÅSEN    
5 SKARVMYRA    
6 KJELDSKARET BJØRSJØEN JA
7 DJUPDALSLIA NORDSTUMOBUA NEI
8 KLARBEKKLIA KLARBEKKOIA NEI
9 FRILANDSLIA FRILANDSBUA JA
10 TRYTJERNVOLA RYPEBUA NEI
12 BJØRNDALSÅSEN TRETTENBUA JA
13 FOSSLIA MALMBUA NEI
14 GRÅSJØEN NORD MYRFLOKOIA JA

Koppang – April 2016.

Haakon Akre
Konstituert daglig leder.

KF Stor-Elvdal Kommuneskoger.

 

Vedtatte prissystem for utleie av elgjakt til innenbygds 2016-2019 – KF Stor-Elvdal kommuneskoger

For 2016 skal det benyttes slik grunnavgift på elg ved utleie til av elgjakt:

Oppgitte priser danner grunnlag for senere prisregulering basert på konsumprisindeksen.

TYPE DYR Total grunnavgift inkl mva.
Bringe/Pigger 6.250.-
Kolle/Kvige 5.255,-
Kalv 3.875.-
Pris pr. kilo Differensiert

Grunnavgift inkl. mva innbetales på forhånd og refunderes ikke. Grunnavgift for ikke felte dyr refunderes ikke av ved sluttoppgjør.

Jaktlagene betaler differensiert pris fra kr. 75 (+ indeksreg.) til kr 96 (+ indeksreg.) pr kg,- i ht. tabell for felt elg, inkludert mva, veieavgift og felling- og oppsynsavgift, etter veiing. Små elgkalver betales slik de totalt ikke skal koste mer enn kr. 75 (+ indeksreg.) pr kg. Ved feilskyting betales det avgift etter vekt pr kg i ht. Stor-Elvdal Grunneierforenings vektklasser for hver dyregruppe.

Grunnavgift og pris pr kg indeksreguleres hvert år med SSB’s konsumprisindeks første gang i mai 2017, med utgangspunkt i konsumprisindeksen pr 01.mai 2016. Prissystemet gjelder for kommende utleieperiode, år 2016-2019.

Det benyttes følgende basis tabell for differensiert pris i kroner pr kg elg, inkl. mva., veieavgift og felling/oppsynsavgift. For sluttoppgjør i 2016 skal pris pr kg i tabell nedenfor benyttes. Fra jaktåret 2017 indeksreguleres disse priser iht. indeks forklart over.

Vektklasse kg

Bringe

Pris/kg

Kolle

Pris/kg

Ungdyr

Pris/kg

Kalv

Pris/kg

40-49       75
50-59       77
60-69       80
70-79       82
80-89       84
90-99     75 86
100-109 75 75 77 86
110-119 78 78 79  
120-129 78 78 80  
130-139 79 79 81  
140-149 79 79 82  
Vektklasse forts

Bringe

Pris/kg

Kolle

Pris/kg

Ungdyr

Pris/kg

150-159 81 81 83
160-169 81 82 84
170-179 82 83 85
180-189 83 85 86
190-199 84 87  
200-209 85 89  
210-219 86 92  
220-229 87 94  
230-239 88 96  
240-249 89    
250-259 91    
260-269 92    
270-279 93    
280-289 94    
290-299 95    
300+ 96    

KF Stor-Elvdal Kommuneskoger tar forbehold om å kunne endre priser i løpet av perioden dersom det skulle oppstå endringer i offentlige avgifter eller innføring av andre avgifter tilknyttet elg- og/eller hjortejakt på utmarksområder eller andre samarbeidene foreninger som KF Stor-Elvdal Kommuneskoger er tilknyttet.

Koppang – April 2016

Haakon Akre
Konstituert daglig leder

KF Stor-Elvdal Kommuneskoger

 

K.F. STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER.

RETNINGSLINJER OG BETINGELSER FOR UTLEIE AV ELGJAKT TIL INNENBYGDSBOENDE I PERIODEN 2016-2019

1.

Det forutsettes at de områder av kommuneskogen hvor kommunen som grunneier alene eller ved makeskifte kan disponere jaktretten, blir å leie bort etter off. kunngjøring ved annonser og oppslag.

2.

Styret for SEK skal arbeide for at rettene leies bort til og disponeres av ansvarsbevisste jegere som driver jakt på en human og effektiv måte og i samsvar med jaktlovens bestemmelser.

Jegere som har vist uverdig opptreden eller ulovlig jakt, kan for kortere eller lengre tid utelukkes fra framtidig jakt i K. F. Stor-Elvdal Kommuneskoger.

3.

Styret for K.F. SEK skal ved utleie av rettene videre ta hensyn til:

Elgjaktterrengene i kommuneskogen leies fortrinnsvis bort til innenbygdsboende jegere.

Det skal unngås at et jaktlag får flere retter hvis andre interesserte dermed blir uten terreng. Herav følger at elgjegere i kommuneskogen ikke kan disponere annet jaktområde, men plikter å si fra seg retten slik at den evt. kan leies bort til varajaktlag. Et lag kan allikevel disponere to kommunale jaktfelt, dersom det ikke er mulig å få leid ut terreng på annen måte.

4.

Etter søknadsfristens utløp, og etter at styret for K.F. SEK har undersøkt om den enkelte søknad fyller de satte krav, foretar styret for K.F. SEK trekning av elgretter mellom de interesserte. Herunder skal påsees at:

Hvert lag kan søke på maks 3 terreng. Det skal søkes på eget søknadsskjema, hvor reglene for tildeling av elgjakt er påført. Jaktlagets medlemmer og ansvarlig jaktleder skal være oppgitt på forhånd, og det skal kontrolleres at et medlem ikke finnes på flere lag.

Hvert jaktlag skal bestå av minimum 4 – maksimum 8 jegere. Det kan gis dispensasjon m.h.t. antallet. Dispensasjonssøknad avgjøres av daglig leder.

Når jaktlaget totalt består av 4 eller 5 medlemmer, godkjennes det at en av disse er bosatt utenbygds. Når jaktlaget totalt består av 6 eller flere medlemmer, godkjennes det at to av disse er bosatt utenbygds.

Jaktlag som ønsker å ta med seg gjestejegere skal melde fra om dette til daglig leder i god tid før jakta starter. Gjestejeger godkjennes så lenge forholdet innebygds/utenbygds samt antall på laget blir opprettholdt.

Loddtrekningen foretas fortløpende og først på det felt som har antatt høyest kvote, og til slutt på det felt som har antatt lavest kvote. Det jaktlag som blir trekt ut, blir ikke med i den videre loddtrekning.

Hvis det er et jaktfelt ingen har søkt på, foretas tilleggs-trekning hvor de som ikke har fått trekt ut felt gis anledning til å delta, selv om de ikke har søkt på dette feltet.

5.

Utleien ansees bindene for begge parter, men ved loddtrekningen skal det uttrekkes varajaktlag hvis navn skal være konfidensielt inntil avgjørelse foreligger. De lag som blir tildelt felt, må undertegne avtale. Alle jaktlagets medlemmer underskriver avtalen.

6.

Kommunens faste elgfelt leies ut for en periode av 4 år regnet fra høsten 2016.

                      


Koppang – April 2016

Haakon Akre
Konstituert Daglig leder

KF Stor-Elvdal Kommuneskoger

 

K.F. STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER

REGLER FOR VEIING AV ELG- GJELDENE FRA HØSTEN 2016.

1.

Jaktlaget skal ha egen vekt, som godkjennes hvert år av veiekontrollør. Veiekontrollør for høsten 2016 er oppsynet i Stor-Elvdal grunneierforening (SEG), som vil foreta stikkprøvekontroll. Jaktlaget skal veie samtlige felte dyr.

2.

Vekten av hvert dyr oppgis som kaldvekt til www.viltrapporten.no senest 1 døgn etter at elgen er felt. Elgslaktet veies fortrinnsvis helt, eller grovpartert. Kaldvekt skal oppgis. Hvis dyret veies mens det er varmt, skal det trekkes i fra 2 % , for å finne kaldvekt. Vektlapp med dyrets vekt henges på elgslaktet. Slakteplass skjema føres i hht regler fra SEG.

Elgslaktet skal henge tilgjengelig for kontroll i 3 døgn etter at melding om felling er gitt. De jaktlag som evt. ønsker å dele elgslaktet før utløpet av denne 3 døgnsfristen, må bestille ekstra veiekontroll. Ekstra veiekontroll må jaktlaget selv bekoste og i tillegg betale veieavgift til utleier.

3.

Jaktlaget plikter fortløpende å melde inn vekt på felt elg/hjort til viltrapporten.no, slik at oppsynet i SEG gis mulighet til å utføre nødvendig kontroll. (Se vedlagt veiledning både for SMS-løsning og Web-registrering)

Jaktlaget fyller også ut alle vekter på skjema for sluttoppgjør og sender dette til Stor-Elvdal Kommuneskoger så snart kvoten er fylt eller jakttiden har utløpt.

 

Koppang April 2016

Haakon Akre
Konstituert Daglig leder

KF Stor-Elvdal Kommuneskoger

Utlysning og trekking av elgjakt vil skje i løpet av april 2016. Vil bli utlyst i Østlendingen samt her på vår hjemmeside/ facebook 

Elgjaktfelt og prissetting/regler blir sannsynligvis tilnærmet det samme som den forrige 4 års periode eks. inndeksreg. mm. Vi tar et forbehold om dette. 

Nedenfor viser utrekk forrige periode.

Les mer: Trekking av Kommuneskogens elgretter 2016-2019