kf kommuneskog logo 2 stor2

Vedtatte retningslinjer og betingelser for utleie av reinsjakt i Stor-Elvdal kommuneskoger fra og med 2010.

 

1)

 

 
Det forutsettes at de områder av kommuneskogen hvor kommunen som grunneier alene eller ved makeskifte kan disponere jaktretten, blir å leie bort etter off. kunngjøring ved annonser og oppslag.
 
2)
Skogstyret skal arbeide for at rettene settes bort til og disponeres av ansvarsbevisste og dyktige jegere som driver jakt på en human og effektiv måte og i samsvar med jaktlovens bestemmelser. Jegere som har vist uverdig opptreden, ulovlig jakt, utført framleie eller har brutt regler fastsatt av villreinområdet / grunneierforening, kan for kortere eller lengre tid utelukkes fra framtidig jakt i kommuneskogen.
 
3)
Reinsjakt i kommuneskogen leies fortrinnsvis bort til innenbygdsboende reinsjegere. Hvis det ikke er innenbygds som er interessert, kan reinsjakt leies ut til utenbygdsboende.
 
4)
Campus Evenstad tilbys inntil 1 dyr i 2017, av kommunens totale kvote. Gjelder ved tildeling av flere dyr: Antall dyr og fordeling fastsettes av skogstyret. Campus Evenstad administrerer disse selv, og elever ved Campus Evenstad henvises til å benyttes seg av disse rettene og kan ikke søke på de øvrige kommunale reinsretter. Campus Evenstad betaler samme pris for rettene som andre kommunale reinsjegere.
 
5)
Etter søknadfristens utløp, og etter at skogstyret har undersøkt om den enkelte søknad fyller de satte krav, foretar skogstyret åpen trekning av reinretter mellom de interesserte.
 
6)
Det foretas først loddtrekning til det området hvor det er flest retter. Jeger som blir trekt ut blir ikke med i den videre loddtrekning. Jeger som har hatt rett året før utelukkes ikke for tildeling. Det trekkes varajegere.
7)
Innenbygds jegere, fra og med det året de fyller 16 år til og med det året de fyller 19 år, får adgang til å søke på inntil 1 gratis reinskort i 2017. De kan kun benytte denne ordningen en gang. Hvis de søker på andre korttyper, blir trukket ut og ønsker å benytte dette, må de betale ordinær pris. Hvis det ikke er søkere i alder 16- 19 år, trekkes kortene på vanlig måte.
 
 
 
8)
Etter trekkingen tilskrives uttrekte jegere i eget brev med en frist til å svare om de ønsker retten. Hvis frist for innbetaling av retten ikke blir overholdt, settes retten automatisk bort til varajeger. Reinsjakt leies ikke ut for flere år om gangen.
 
9)
Jegere som er yngre enn 20 år, dvs til og med det året de fyller 19 år, kan delta på opplæringjakt sammen med en annen jeger som har fått tildelt fellingstillatelse, og kan jakte med gevær sammen med den foresatte/ fadder. Begge må ha de nødvendige jaktpapirer i orden. Foresatt/fadder må være over 20 år og ha utøvd storviltjakt i minst 3 år. Dersom den under 20 år søker og får tildelt fellings tillatelse på vanlig måte som andre jegere, må denne tillatelsen betales på vanlig måte.
 
10)
Anbudssystem skal ikke nyttes uten spesiell godkjenning fra skogstyret i hvert enkelt tilfelle.
 
11)
Reinskortet er personlig, og det kan ikke føres opp en ekstra jeger på reinskortet, unntatt er jeger under opplæringsjakt. Oppføring av opplæringsjeger på reinskortet skal være godkjent av daglig leder. Det gis ikke anledning til å bytte reinskort mellom jegere. Framleie av reinskort eller utnytte dette for egen økonomisk vinning er ikke tillatt. Det gis ikke anledning til å danne jaktlag. Innleverte, ubrukte reinskort kan leies ut av daglig leder til jegere på reserveliste eller jegere som har skutt sin kvote.
 
Vedtatt av styret for KF Stor-Elvdal kommuneskoger