Velkommen til oss!

KF Stor-Elvdal kommuneskoger forvalter 200 000 daa skog og utmark. Av dette er ca 80.000 daa produktiv skog og resten fjellskog, myr og snaufjell. Stor-Elvdal kommuneskogers arealer ligger spredt over store deler av kommunen og er medlem av flere utmarsksområder i kommunen.

Kommuneskogen driver aktivt skogbruk med salg av tømmer og ved.

Det selges jaktkort på småvilt i flere områder med variert natur, og innenbygdsboende kan søke om jakt på elg og villrein. Det finnes en rekke gode fiskevann og elver i kommunen og kommuneskogen leier ut husvær i form av enkle skogskoier eller hytter.

I tillegg har kommuneskogen hyttetomter til salgs i to hyttefelter. Hyttefeltene ligger i fjellområdet vest for Koppang, langs Vinjevegen. Fjellområdet er en forlengelse av Rondanemassivet og tomtene ligger praktfullt til i fjellbandet ca 800 m.o.h.

Administrasjonen og daglig leder er lokalisert i Glommenbygget på Koppang.

KF Stor-Elvdal kommuneskolger