Vedtatte retningslinjer - elgjakt

|

K.F. STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER.

RETNINGSLINJER OG BETINGELSER FOR UTLEIE AV ELGJAKT TIL INNENBYGDSBOENDE I PERIODEN 2020-2023

2020

 

1.

Det forutsettes at de områder av kommuneskogen hvor kommunen som grunneier alene eller ved makeskifte kan disponere jaktretten, blir å leie bort etter off. kunngjøring ved relevant markedsføring.

2.

Styret for SEK skal arbeide for at rettene leies bort til og disponeres av ansvarsbevisste jegere som driver jakt på en human og effektiv måte og i samsvar med jaktlovens bestemmelser.

Jegere som har vist uverdig opptreden eller ulovlig jakt, kan for kortere eller lengre tid utelukkes fra framtidig jakt i K. F. Stor-Elvdal Kommuneskoger.

3.

Styret for K.F. SEK skal ved utleie av rettene videre ta hensyn til:

Elgjaktterrengene i kommuneskogen leies fortrinnsvis bort til innenbygdsboende jegere.

Det skal unngås at et jaktlag får flere retter hvis andre interesserte dermed blir uten terreng. Herav følger at elgjegere i kommuneskogen ikke kan disponere annet jaktområde, både i og utenfor Stor-Elvdal kommune, men plikter å si fra seg retten slik at den evt. kan leies bort til varajaktlag. Et lag kan allikevel disponere to kommunale jaktfelt, dersom det ikke er mulig å få leid ut terreng på annen måte.

4.

Etter søknadsfristens utløp, og etter at styret for K.F. SEK har undersøkt om den enkelte søknad fyller de satte krav, foretar styret for K.F. SEK trekning av elgretter mellom de interesserte. Herunder skal påsees at:

Hvert lag kan søke på maks 3 terreng. Det skal søkes på eget søknadsskjema, hvor reglene for tildeling av elgjakt er påført. Jaktlagets medlemmer og ansvarlig jaktleder skal være oppgitt på forhånd, og det skal kontrolleres at et medlem ikke finnes på flere lag.

Hvert jaktlag skal bestå av minimum 4 – maksimum 8 jegere. Det kan gis dispensasjon m.h.t. antallet. Dispensasjonssøknad avgjøres av daglig leder.

Når jaktlaget totalt består av 4 eller 5 medlemmer, godkjennes det at en av disse er bosatt utenbygds. Når jaktlaget totalt består av 6 eller flere medlemmer, godkjennes det at to av disse er bosatt utenbygds.

Jaktlag som ønsker å ta med seg gjestejegere skal melde fra om dette til daglig leder i god tid før jakta starter. Gjestejeger godkjennes så lenge forholdet innebygds/utenbygds samt antall på laget blir opprettholdt.

Loddtrekningen foretas fortløpende og først på det felt som har flest antall søkere. Hvis et eller flere felt har likt antall søkere, avgjøres rekkefølgen av feltene ved trekning.  Det jaktlag som blir trekt ut, blir ikke med i den videre loddtrekning.

Hvis det er et jaktfelt ingen har søkt på, foretas tilleggs-trekning hvor de som ikke har fått trekt ut felt gis anledning til å delta, selv om de ikke har søkt på dette feltet.

5.

Utleien ansees bindene for begge parter, men ved loddtrekningen skal det uttrekkes varajaktlag hvis navn skal være konfidensielt inntil avgjørelse foreligger. De lag som blir tildelt felt, må undertegne avtale. Alle jaktlagets medlemmer underskriver avtalen.

6.

Kommunens faste elgfelt leies ut for en periode av 4 år regnet fra høsten 2020.

                      


Koppang – April 2020

Haakon Akre
Daglig leder

KF Stor-Elvdal Kommuneskoger

Kategori: